( നബിയേ, ) പറയുക: കാര്യം അല്ലാഹു ഏകനാണ്‌ എന്നതാകുന്നു

 

Compiled and published by: Hisham Koya

Copyright © Disclaimer

Last updated on 27/03/2015